www.barcelona.cat
titletitle

Nota metodològica

Nota metodològica

Context

El Mapa del talent de Barcelona té per objectiu donar a conèixer el comportament, les tendències i l’evolució del talent registrat a la xarxa professional de LinkedIn.
Aquest s’emmarca en la Mesura de Govern “Barcelona, ciutat de talent” que recull iniciatives i polítiques municipals de generació, desenvolupament, atracció i fidelització del talent de Barcelona.
Dona resposta també a l’estratègia de foment del talent prioritzada en la nova agenda econòmica per “Barcelona Green Deal”, des d’on s’identifiquen reptes a assolir fins el 2030 vinculats a línies estratègiques que guien el futur econòmic de la ciutat i el seu impuls municipal.

Origen de les dades

Barcelona Activa ha signat un acord amb LinkedIn per tenir accés a la plataforma de LinkedIn Talent Insights que proporciona dades anonimitzades i agregades.

LinkedIn Talent Insights permet segmentar i obtenir una base de dades de 2 milions de professionals que identifiquen Barcelona i la seva àrea metropolitana com l’àrea professional de referència.

Aquesta base de dades conté d’una banda, informació dels professionals relativa al càrrec professional, ubicació, aptitud, empresa, sector, funció, institució educativa, títol acadèmic, idioma i anys d’experiència. D’altre banda, també conté informació sobre anuncis de feina relacionats als sectors econòmics i els coneixements. El nombre d’anuncis de feina que mostra LinkedIn, prové de més de 40.000 fonts d’empreses i organitzacions i són a jornada completa.

LinkedIn no aporta informació relativa a l’edat de les persones registrades en la seva xarxa professional ni sobre la categoria professional de la persona (junior/sènior) . Per la qual cosa no permet disposar de dades agregades sobre aquestes dues variables.

Les dades proporcionades per LinkedIn Talent Insights son les informades per la persona usuària i s’han introduït a la xarxa de manera “lliure” i sense cap mena de comprovació per cap organisme. Aquest fet pot produir un biaix però alhora aporta informació que tot i no ser exhaustiva resulta d’utilitat per entendre dinàmiques i tendències del mercat de treball.

LinkedIn mostra les 100 primeres categories amb més volum de professionals registrats, conseqüentment queden excloses formacions, titulacions, sector i d’altra informació relativa al mercat de treball amb menor representació de professionals, com és el cas per exemple de la formació professional o de grups o categories ocupacionals que no utilitzen la xarxa professional de LinkedIn com a font de cerca de talent.

Tractament de les dades

El mapa del talent s’ha creat amb les dades proporcionades per les persones usuàries de LinkedIn seleccionant i agregant exclusivament els paràmetres d’ubicació, aptitud, sector, institució educativa de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Per cada paràmetre – que incorpora les 100 primeres categories amb més volum de professionals registrats – s’han generat taxonomies representatives i alineades a la narrativa de la Mesura de Govern “Barcelona, ciutat de talent” i a la nova agenda econòmica “Barcelona Green Deal”.

En relació a la dada dels anuncis de feina que mostra LinkedIn, el tractament que s’ha aplicat en el Mapa del Talent de Barcelona respon a: anuncis de feina amb un volum major o igual al 10% del total d’anuncis, s’ha considerat una demanda Alta; anuncis de feina amb un volum entre el 10% i el 5% del total d’anuncis s’ha considerat una demanda Mitja, i els anuncis de feina amb un volum inferior a un 5% del total, s’ha considerat una demanda Baixa.

Variables representades

Variables representades

Variable 1: Sector econòmic

És la variable vertebradora de tot el mapa del talent. S’inclouen els sectors econòmics estratègics destacats en la nova agenda econòmica “Green Deal”, i altres sectors amb més volum representatiu de professionals.

Estratègic

Sector tecnològic

Dins d’aquest sector s’engloben tots aquells àmbits professionals que utilitzen serveis tecnològics per operar o per donar serveis. Per tant, s’inclouen des de les empreses de tecnologies de la informació, comunicació i transformació digital fins a indústries de serveis digitals (seguretat, entreteniment o serveis digitals). També s’incorporen dins d’aquest sector empreses i serveis d’enginyeria que contribueixen al desenvolupament, disseny i implementació de solucions tecnològiques en àrees com l’enginyeria de programari, la robotització i automatització de processos, tecnologies IoT, l’enginyeria de telecomunicacions, entre altres.

Estratègic

Indústria creativa

Aquest sector inclou una àmplia varietat de camps i disciplines en les quals la creativitat, la innovació i la originalitat són essencials pel desenvolupament i l’èxit dels productes i serveis disponibles. Comprèn branques com per exemple el màrqueting i la publicitat, disseny i moda, arts escèniques i música o la producció multimèdia.

Estratègic

Salut i bio

Aquest sector inclou una varietat d’empreses i organitzacions dedicades a la investigació, desenvolupament i producció i distribució de serveis relacionats amb la salut humana i la biotecnologia. Això comprèn serveis d’atenció sanitària, serveis socials, indústries farmacèutiques, laboratoris d’investigació i recerca o equips/clíniques de diagnòstic.

Turisme i economia del visitant

En aquest sector es concentren tots aquells serveis que busquen desenvolupar un teixit turístic variat, de qualitat i atractiu, fomentant una complicitat entre la ciutadania i el turisme. S’inclouen les activitats econòmiques relacionades amb la indústria dels viatges, l’hostaleria, la restauració i els serveis d’esdeveniments i oci.

Comerç

Aquest sector engloba la producció, distribució i venda de productes i/o aliments, des de la comercialització directa als consumidors finals fins a la venda al major. Inclou la gestió de cadenes de subministrament i logística per garantir la disponibilitat dels productes al mercat. A més, incorpora l'economia de proximitat, promocionant l'intercanvi local, i el sector agroalimentari, fonamental per a l'alimentació i la cultura gastronòmica.

Educació i ensenyament

Aquest sector el componen totes les institucions, organitzacions i empreses que vetllen per a proporcionar una formació i aprenentatge continu en qualsevol sector i per a qualsevol perfil. Així doncs, s’inclouen l’ensenyança superior, educació primària/secundària, gestió educativa i formació professional i de capacitació.

Administració pública

Dins d’aquest sector hi trobem el conjunt d'entitats, institucions, organismes i serveis públics que tenen com a objectiu la gestió dels temes relacionats amb la gestió dels recursos i la implementació de les polítiques establertes per el govern, així com a la provisió de serveis als ciutadans.

Estratègic

Economia per a la sostenibilitat

Aquest sector es compon de totes les organitzacions i entitats que treballen per garantir el creixement econòmic de manera sostenible i duradora. Comparteixen com a objectiu el desenvolupament econòmic sostenible, mitjançant l'ús eficient de recursos i una distribució equitativa del rendiment, garantir el benestar social i la cohesió social o la conservació del medi ambient. S’inclouen serveis mediambientals, empreses d'energies renovables, empreses de transport sostenible o agricultura sostenible. En resum, es tracta d'un conjunt de sectors econòmics que treballen per promoure un desenvolupament sostenible, equitatiu i just per a les generacions futures.

Serveis empresarials

Aquest grup de serveis empresarials està format per diverses àrees, incloent la construcció, estratègia i operacions, banca, béns immobiliaris, assegurances, dret, comptabilitat, serveis financers, recursos humans, serveis jurídics, seguretat i investigacions, dotació i selecció de personal, enviament de paquets i càrrega, desenvolupament i comerç internacional, i gestió d'inversions entre d’altres. Cada una d'aquestes àrees proporciona serveis específics per ajudar les empreses a operar de manera eficient i rentable.

Economia social

Dins d’aquest sector s’hi inclouen les organitzacions, serveis o institucions que treballen per a la solidaritat, cooperació i responsabilitat social. Comprèn diferents tipus d'activitats econòmiques, com ara serveis per a l'individu i la família, organització cívica i social i gestió d'organitzacions sense ànim de lucre. També s’inclouen cooperatives, associacions sense ànim de lucre, mutualitats i altres tipus d'entitats que es dediquen a la gestió de serveis socials, culturals i educatius, entre altres.

Estratègic

Economia de les cures

L'economia de les cures es dedica a proporcionar serveis clau per a la qualitat de vida, la salut i el benestar dels individus i famílies. Aquest sector inclou activitats com l'assistència domiciliària, assistència per a la mobilitat dels individus , suport sanitari i/o serveis de benestar i manteniment físic. Es focalitza en la millora contínua de la qualitat de vida, promocionant hàbits saludables i el desenvolupament personal, tot valorant les necessitats de cadascú i fomentant la seva autonomia i benestar integral

Estratègic

Recerca i transferència de coneixement

Dins d'aquest sector s'engloben institucions acadèmiques, centres de recerca, parcs tecnològics, i empreses dedicades a la R+D (recerca i desenvolupament). El seu objectiu principal és abordar reptes socials, econòmics i mediambientals, facilitant alhora la interacció i cooperació entre diferents disciplines acadèmiques i sectors de l'economia o la societat per abordar problemes complexos que no es poden resoldre des d'una única perspectiva o àmbit d'actuació. Així, contribueixen no només a l’avanç científic i tecnològic, sinó també a la formació de professionals altament qualificats i a la generació d’oportunitats laborals

Variable 2: Talent

És la variable que engloba les principals disciplines en que estan formades els i les professionals de Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Digital

Dins el talent digital s’agrupen totes les formacions enfocades a desenvolupar els coneixements en l'ús de tecnologies digitals i eines informàtiques. Per tant s’inclouen la programació, desenvolupament de programari, enginyeria del software, ciència computacional, administració de sistemes en xarxa, desenvolupament d’aplicacions web, entre d’altres.

Creatiu

Dins el talent creatiu hi trobem totes aquelles disciplines acadèmiques que abracen diferents àrees de la creació artística i la comunicació, com per exemple màrqueting, disseny gràfic, periodisme, publicitat, cinema, animació, arts plàstiques, disseny de moda, fotografia, comunicació audiovisual o relacions públiques. Aquesta disciplina té com a objectiu formar professionals capaços de crear i comunicar missatges visuals i sonors de manera efectiva i innovadora, així com de gestionar i dirigir projectes creatius en les diferents àrees relacionades.

Empresarial i jurídic

Aquest talent està format per totes les disciplines acadèmiques que tenen per objectiu proporcionar als alumnes les habilitats i coneixements necessaris per a comprendre i gestionar les complexitats legals i econòmiques de les empreses, així com per a desenvolupar i implementar estratègies eficaces per a la gestió d'empreses i organitzacions. S’inclouen disciplines com: dret, economia, comptabilitat, gestió de projectes, negocis internacionals, lideratge empresarial, tècnic de prevenció de riscos laborals, administració i gestió d'empreses, finances, gestió logística, entre d'altres.

Humanístic

El talent humanístic inclou el conjunt d'estudis que abracen les diferents àrees relacionades amb l'ésser humà i el seu entorn social, cultural i històric. Per tant, s’hi inclouen disciplines acadèmiques com la psicologia, l’educació, ciències socials, llengües i literatura, història, traducció i interpretació, ciències polítiques i de govern, estudis internacionals, filosofia, sociologia o història de l'art.

Científic i tècnic

Dins el talent científic i tècnic s’hi inclouen disciplines acadèmiques com: matemàtiques, química, medicina, biologia, farmàcia, física, enginyeria civil, enginyeria mecànica, enginyeria de telecomunicacions, arquitectura i estudis mediambientals. Aquest talent pot comprendre, gestionar i proposar solucions a les complexitats científiques i tecnològiques dels diferents sectors econòmics.

Variable 3: Coneixements

Es la variable que recull les competències, habilitats i aptituds que els professionals que s’han registrat a Linkedin han manifestat que han adquirit a través de la formació i l’experiència professional. 

Digitals

Els coneixements digitals són el conjunt de competències i habilitats relacionades amb l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la comunicació, la col·laboració, l'aprenentatge, la creació de continguts i la resolució de problemes. S’inclouen habilitats com la navegació a Internet, la gestió de dades, la creació de documents digitals, la programació i la codificació, la comunicació en línia, la seguretat cibernètica, la cerca d'informació i la valoració de la font i la qualitat de la informació en línia.

Científic

Els coneixements científics són el conjunt d’aptituds i habilitats desenvolupades per a la investigació i l’estudi de ciències naturals i socials, així com d’habilitats de laboratori essencials per a la recerca on s’empren mètodes i tècniques estandarditzades per a la recopilació i anàlisis de dades.

Sanitaris i esportius

Els coneixements sanitaris i esportius són aquells relacionats amb la promoció, la prevenció i el manteniment de la salut física, mental i emocional. Aquests coneixements inclouen temes com l'alimentació saludable, l'exercici físic, el son, la gestió del estrès, la prevenció de malalties i la salut sexual. Aquests coneixements també inclouen informació sobre medicaments i tractaments mèdics, així com sobre les normes i les pràctiques recomanades per a la salut en general. Són importants perquè permeten a les persones prendre decisions informades sobre com mantenir-se saludables i prevenir problemes de salut.

Creatius

Els coneixements creatius són el conjunt d’habilitats i coneixements relacionats amb la capacitat de generar idees noves, innovadores i originals. Aquestes habilitats inclouen l’aptitud de veure les coses des de diferents perspectives, fer connexions i trobar solucions creatives a problemes. Els coneixements creatius poden ser aplicats en una varietat de camps, com ara l'art, la música, la literatura, el disseny, la publicitat, la tecnologia i les empreses. Són habilitats importants perquè permeten a les persones ser innovadores i poder adaptar-se a un entorn canviant com el que estem vivint avui dia.

Empresarials

Els coneixements empresarials són el conjunt d’habilitats i coneixements relacionats amb la planificació, l'organització, la direcció i el control de les operacions d'una empresa. Aquests inclouen temes com la planificació estratègica, la gestió dels recursos humans, la finançament, la comptabilitat, la gestió de vendes, el màrqueting i la gestió de la producció. Els coneixements en gestió empresarial són importants perquè permeten a les persones entendre com funcionen les empreses i com prendre decisions informades en relació a la gestió d'una empresa o en un rol de lideratge.

Enginyeria

Els coneixements d’enginyeria són adquirits mitjançant l'estudi i la pràctica de les diferents branques de l'enginyeria, com ara la mecànica, l’elèctrica, la civil i la de materials. Aquestes habilitats inclouen la capacitat de dissenyar, planificar, construir i mantenir sistemes, estructures i maquinària utilitzant principis científics i matemàtics. També s’inclouen les aptituds d'eines informàtiques com Autocad i altres programaris de disseny assistit per ordinador són importants per a la creació de plans i especificacions tècniques en el camp de l’automoció i el transport.

Financers

Els coneixements financers inclouen totes aquelles habilitats i aptituds que permeten la comprensió de les tècniques i les eines utilitzades per administrar, invertir i augmentar els fons d'una organització o individu. Aquest coneixement inclou l'elaboració de pressupostos, l'anàlisi financer, la banca, els registres comptables i l'economia en general. Això implica la comprensió de com es mesuren i interpreten les dades financeres, com es prenen decisions d'inversió i com es gestionen els riscos financers.

Comercials

Els coneixements comercials són el conjunt d’habilitats, tècniques i informació necessàries per a l'èxit en l'activitat comercial. Aquests inclouen la comprensió dels clients, el desenvolupament de productes i serveis, la promoció i la venda d'aquests, la gestió de les finances i les relacions amb els proveïdors. També comprèn la capacitat d'analitzar i entendre el mercat i la competència, i de prendre decisions estratègiques per a l'èxit del negoci. Aquests coneixements requereixen també habilitats per planificar, dirigir i controlar les operacions d’un negoci.

Lingüístics

Els coneixements lingüístics són la capacitat de comprendre, parlar, llegir i escriure diferents idiomes. S’inclouen les aptituds en llengües estrangeres, la capacitació en la traducció dels idiomes d'origen a altres idiomes. Aquests coneixements impliquen la comprensió de les normes gramaticals, el vocabulari, la pronunciació i la literatura d'un idioma, així com les diferències culturals associades a cada idioma. A més, també comprèn la capacitat de comunicar-se efectivament en diferents idiomes, tant de forma oral com escrita.

Anàlisis i recerca

Els coneixements en anàlisi i recerca són el conjunt d’habilitats i tècniques necessàries per a recopilar, processar i interpretar dades per a prendre decisions informades. Aquestes habilitats inclouen la capacitat d'utilitzar eines estadístiques i informàtiques per a analitzar dades, la capacitat de dissenyar i conduir estudis de recerca, i la capacitat de comunicar els resultats de la recerca de manera clara i efectiva. Els coneixements en anàlisi i recerca són importants per a molts sectors, com la ciència, la tecnologia, els negocis i la salut

Variable 4: Institució educativa

És la variable que recull les institucions educatives de la ciutat de Barcelona que els professionals que s’han registrat a LinkedIn han manifestat – en major proporció- que s’han format.

Variable 5: Ubicació

És la variable que recull totes aquelles àrees metropolitanes a nivell mundial que tenen més connexió amb la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana associada al moviment professional segons el que han manifestat els professionals registrats a LinkedIn.

Annex

Les dades del present mapa del talent s’han extret el dia 15 de Gener de 2024 i la periodicitat d’actualització serà cada 6 mesos.

Aquesta primera edició del mapa del talent, s’anirà enriquint amb noves edicions periòdiques i amb nova informació que pugui donar una visió més amplia i complerta del estat del talent de Barcelona.

Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar l’experiència de navegació, i oferir continguts i serveis d’interès.

En continuar la navegació entenem que s’accepta la nostra política de cookies.